درباره ما

تلویزیون عرفان حلقه

 

تلویزیون عرفان حلقه اولین رسانه تصویری مجموعه عرفان حلقه روی ماهواره می باشد. این شبکه اولین بار در ژانویه 2018 توسط چند تن از شاگردان عرفان حلقه بشکل مستقل و با حمایت مالی شاگردان مجموعه عرفان حلقه راه اندازی گردید و هدف آن شفافیت در مورد تعالیم عرفان حلقه برای محققان، پایبندی به امانتداری نسبت به اصول این مکتب و دسترسی آسان به این تعالیم نوین برای مشتاقان این مکتب بود. این شبکه پخش دوره های عرفان حلقه و سخنرانی های موسس این مکتب دکتر محمد علی طاهری را پوشش می دهد.

تلویزیون عرفان حلقه

 

تلویزیون عرفان حلقه اولین رسانه تصویری مجموعه عرفان حلقه روی ماهواره می باشد. این شبکه اولین بار در ژانویه 2018 توسط چند تن از شاگردان عرفان حلقه بشکل مستقل و با حمایت مالی شاگردان مجموعه عرفان حلقه راه اندازی گردید و هدف آن شفافیت در مورد تعالیم عرفان حلقه برای محققان، پایبندی به امانتداری نسبت به اصول این مکتب و دسترسی آسان به این تعالیم نوین برای مشتاقان این مکتب بود. این شبکه پخش دوره های عرفان حلقه و سخنرانی های موسس این مکتب دکتر محمد علی طاهری را پوشش می دهد.

ferequence
ferequence
values
value
vision
map
values
value
vision
map
values
value
vision
map