پاسخ به پرسشها دوره جامع عرفان حلقه

پاسخ به پرسش‌های مربوط به ثبت نام دوره جامع عرفان حلقه

پاسخ به پرسش‌ها – با اتصال عمومی به شبکه شعور کیهانی (بخش هفتم)
پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات در خصوص دوره جامع عرفان حلقه توسط بنیانگذار، محمد علی طاهری، همراه با اتصال عمومی به شبکه شعور کیهانی.

 •  پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات (بخش ششم)
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۴/۳۱/

 •  پرسش‌های مربوط به ثبت نام دوره جامع)(بخش پنجم)
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۴/۲۶/

 •  پاسخ به پرسشها (بخش چهارم)
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۴/۲۱/

 •  پاسخ به پرسشها (بخش سوم)
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۴/۱۵/

 •  پاسخ به پرسشها (بخش دوم)
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۴/۰۸/

 •  پاسخ به پرسشها (بخش اول)
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۴/۰۴/