کتاب ها

ارتباط عام ذرات

چند مقاله

بخشی از دفاعیات من (جلد اول)

بخشی از دفاعیات من (جلد دوم)

سایمنتولوژی (جلد1)

موجودان غیر ارگانیک

بی خدایی دشمنان عرفان حلقه

بخشی از دفاعیات من (جلد سوم)

مدیریت کل نگر

کتاب عرفان کیهانی حلقه

عرفان کیهانی (حلقه)

حلقه در اسارت دژخیمان

بخشی از دفاعیات من (جلد چهارم)

انسان و معرفت

بینش انسان

حلقه افسون و افسانه نیست

انسان از منظری دیگر

فرادرمانی

چکیده کتاب ها(مجموعه اول)