تماشای تلویزیون

به روشهای زیر، امکان تماشای تلویزیون برای شما عزیران مهیا شده است:

تماشای مستقیم از طریق شبکه ماهواره


تماشا از طریق پخش تلویزیون های هوشمند
از طریق لینک Halgheh.Tv

تماشا از طریق صفحه یوتیوب

تماشا از طریق پخش پریسکوپ (توییتر)

تماشای مستقیم از طریق شبکه ماهواره


تماشا از طریق پخش تلویزیون های هوشمند
از طریق لینک Halgheh.Tv

تماشا از طریق صفحه یوتیوب

تماشا از طریق پخش پریسکوپ (توییتر)

 تماشای از طریق اپلیکیشن ها

اپلیکیشن عرفان حلقه گوگل
اپلیکیشن عرفان حلقه